همراه با شما تا استخدام اخبار استخدامی، دانلود رایگان سوالات استخدامی، کسب و کار، مشاغل http://4estekhdam.mihanblog.com 2018-12-13T01:19:18+01:00 text/html 2015-11-17T13:28:35+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand دانلود رایگان برنامه اندرویدی آزمون مجازی استخدامی http://4estekhdam.mihanblog.com/post/110 <div align="center"><a href="https://cafebazaar.ir/app/AzmonEstekhdami_4javabi.com/?l=fa" target="" title="اپلیکیشن آزمون مجازی استخدامی"><img src="http://4javabi.com/Images/Android/512.png" alt="برنامه اندرویدی آزمون مجازی استخدامی" align="absbottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="Mihan-Koodak">این برنامه برای داوطلبان شرکت در آزمون های استخدامی طراحی و تولید شده است.</font></p><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="Mihan-Koodak">بیش از ده هزار سوال عمومی شامل دروس : 1- زبان و ادبیات فارسی 2- معارف اسلامی 3- زبان انگلیسی عمومی 4- اطلاعات عمومی و مسائل روز 5- ریاضی و آمار مقدماتی 6- هوش و 7- فناوری اطلاعات می باشد.</font></p><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></p><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="Mihan-Koodak">دانلود رایگان از کافه بازار:</font></p><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><a href="https://cafebazaar.ir/app/AzmonEstekhdami_4javabi.com/?l=fa"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><a href="https://cafebazaar.ir/app/AzmonEstekhdami_4javabi.com/?l=fa" target="" title="اپلیکیشن آزمون مجازی استخدامی">https://cafebazaar.ir/app/AzmonEstekhdami_4javabi.com/?l=fa</a></span></a></font></p><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br><br> text/html 2015-11-17T13:10:45+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand برنامه آزمون مجازی استخدامی رایگان شد http://4estekhdam.mihanblog.com/post/109 <font size="5"><font face="Mihan-Koodak">سلام دوستان گرامی<br>به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون های استخدامی می رسانیم که <a href="https://cafebazaar.ir/app/AzmonEstekhdami_4javabi.com/?l=fa" target="" title="اپلیکیشن آزمون مجازی استخدامی "><font size="6" face="Mihan-Iransans">برنامه اندرویدی آزمون مجازی استخدامی</font></a><font size="6" face="Mihan-Iransans"></font> با بیش از ده هزار سوال عومی که قبلا به صورت پولی ارائه شده بود هم اکنون به صورت رایگان از کافه بازار قابل دانلود می باشد:<br><br><a href="https://cafebazaar.ir/app/AzmonEstekhdami_4javabi.com/?l=fa" target="" title="اپلیکیشن آزمون مجازی استخدامی">https://cafebazaar.ir/app/AzmonEstekhdami_4javabi.com/?l=fa</a><a href="https://cafebazaar.ir/app/AzmonEstekhdami_4javabi.com/?l=fa" target="" title="اپلیکیشن آزمون مجازی استخدامی"><br></a><br><br></font></font> text/html 2015-08-19T06:48:07+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand اعلام نتایج استخدامی بانک مرکزی http://4estekhdam.mihanblog.com/post/108 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; display: inline ! important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">از داوطلبان گرامی خواهشمند است به منظور مشاهده لیست اسامی قبولین مرحله اول آزمون استخدامی مورخ 27/3/1394 بانک مرکزی از طریق منوی سمت راست سایت ابتدا گزینه "اطلاعیه اعلام نتایج" را انتخاب نموده و پس از مطالعه متن اطلاعیه و آگاهی از نکات لازم، گزینه "مشاهده نتایج" را انتخاب و جدول اسامی قبولین را ملاحظه نمایند.</span><br><br><div align="center"><a href="http://azmoon.cbi.ir/" target="_blank" title="اعلام نتایج بانک مرکزی"><font size="4"><b>ورود به صفحه اعلام نتایج بانک مرکزی</b></font></a></div> text/html 2015-08-06T11:31:31+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی متمركز دستگاه‌های اجرایی كشور در سال 94 http://4estekhdam.mihanblog.com/post/107 <br><br><div align="center"><a href="http://result2.sanjesh.org/resultemp294/" target="_blank" title="کارنامه نهایی فراگیر 94">مشاهده کارنامه نهایی</a></div><br><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">اطلاعیه:<br></font></font><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">پیرو اطلاعیه مورخ 1394/4/15</span></span> بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی كه موفق به كسب حدنصاب گردیده اند، می‌رساند كه رتبه بندی داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از نمرات دروس عمومی و اختصاصی، سابقه خدمت، بومی شهر یا استان و اولویت‌های قانونی (ایثارگران و معلولین) و سایر شرایط و ضوابط مندرج در &nbsp;دفترچه &nbsp;راهنمای &nbsp;ثبت‌نام &nbsp;صورت &nbsp;گرفته و <span style="color: rgb(51, 51, 0);"><strong>&nbsp;كارنامه &nbsp;داوطلبان از روز جاری مورخ 15/5/94 </strong></span>در سایت سازمان‌سنجش آموزش كشور به نشانی: <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span dir="LTR">www.sanjesh.org</span></span> قرار گرفته است. داوطلبانی كه اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت اولین رشته شغل-محل انتخابی خود در دستگاه‌های سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، مركز اورژانس تهران، سازمان علمی بهره‌وری ایران، سازمان پزشكی قانونی، سازمان ثبت احوال كشور، واحدهای اداری دستگاه اجرایی استان خراسان شمالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان دامپزشكی كشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور، سازمان‌ سنجش‌ آموزش كشور، سازمان هواپیمایی كشور در سایت این سازمان اعلام گردیده، لازم است براساس برنامه زمانی مشخص شده برای هر یك از دستگاه‌های اجرایی مربوط با در دست داشتن مدارك اعلام شده برای تحویل مدارك و یا انجام مصاحبه تخصصی و سایر مراحل گزینشی به دستگاه ذیربط مراجعه نمایند. <div style="text-align: justify;" dir="RTL">ضمناً به اطلاع <span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>داو</strong></span><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>طلبان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور </strong></span>می‌رساند كه مرحله انجام مصاحبه تخصصی و تبدیل وضع مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به ترتیب اولویت استان‌های محروم در سطح کشور در جریان می‌باشد. لذا داوطلبان می‌توانند برای اطلاع از برنامه‌ریزی مربوط به تاریخ انجام مصاحبه در هر یک از استانها به سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس: <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span dir="LTR">www.irantvto.ir</span></span> و یا به ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مربوط (بر حسب محل جغرافیایی انتخابی استان) مراجعه نمایند.</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>توجه:</strong></span> بدیهی است عدم مراجعه برای تحویل مدارك و یا عدم شركت در مصاحبه استخدامی در موعد مقرر به منزله انصراف از مراحل پذیرش و استخدام تلقی خواهد شد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>1 – سازمان امور مالیاتی كشور</strong></span></div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">داوطلبانی كه فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه سازمان امور مالیاتی كشور اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل در تاریخ‌های تعیین شده بر اساس جدول راهنمای زمانبندی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه افراد در زمان مقرر به منزله انصراف آنان از تقاضای استخدام تلقی می‌گردد.</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه:</strong></span></div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">1- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات.</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">2- اصل و کپی کارت ملی.</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">3- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی در هنگام ثبت‌نام در آزمون.</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">4- اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای آقایان).</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">5- مدرک دال بر معلولیت عادی (ارائه اصل گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی) در صورت استفاده از سهمیه معلولین.</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">6- مدارک دال بر ایثارگری در صورت استفاده از سهمیه پنج درصد ایثارگری (ارائه اصل گواهی).</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">7- مدارک دال بر بومی بودن.</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">8- گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذکر شماره شناسه قراردادی ومدت زمان سابقه قراردادی قابل قبول در بخش دولتی ویژه شاغلین قراردادی دستگاههای اجرایی.</div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>جدول زمان بندی در خصوص نحوه مراجعه داوطلبان استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور</strong></span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div align="right"> <table dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="650"> <tbody> <tr> <td width="40"> <div dir="RTL">ردیف</div> </td> <td width="72"> <div dir="RTL">نام استان</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">تفکیک مراجعه متقاضیان براساس حرف اول نام خانوادگی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">زمان‌مراجعه</div> </td> <td width="248"> <div dir="RTL">آدرس تلفن</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" width="40"> <div dir="RTL">1</div> </td> <td rowspan="3" width="72"> <div dir="RTL">آذربایجان شرقی</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </td> <td rowspan="3" width="248"> <div dir="RTL">تبریز – خ جمهوری اسلامی – میدان شهدا – اداره کل امورمالیاتی استان آذربایجان شرقی - اداره منابع انسانی</div> <div dir="RTL">تلفن - 04135239681</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض - ط – ظ – ع – غ – ف – ق</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ک – گ - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" width="40"> <div dir="RTL">2</div> </td> <td rowspan="4" width="72"> <div dir="RTL">اصفهان</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </td> <td rowspan="4" width="248"> <div dir="RTL">اصفهان- خ سپاه- اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان- اداره منابع انسانی&nbsp; تلفن - 0312222030</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ – س – ش</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ص – ض - ط – ظ – ع – غ – ف – ق- ک</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">گ - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/27</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" width="40"> <div dir="RTL">3</div> </td> <td rowspan="2" width="72"> <div dir="RTL">البرز</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ – س – ش</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </td> <td rowspan="2" width="248"> <div dir="RTL">کرج - بلوار جمهوری جنوبی – بین میدان سپاه و والفجر اداره کل امور مالیاتی استان البرز- اداره منابع انسانی</div> <div dir="RTL">تلفن 02632703520</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ص‌–‌ض‌‌- ط– ظ– ع – غ – ف – ق-ک– گ- ل–م –ن–و – هـ -‌ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" width="40"> <div dir="RTL">4</div> </td> <td rowspan="3" width="72"> <div dir="RTL">بوشهر</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </td> <td rowspan="3" width="248"> <div dir="RTL">بوشهر-خیابان قیصری دلواری-روبروی اداره پست - اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر- اداره منابع انسانی تلفن- 07733320126</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض - ط – ظ – ع – غ – ف – ق</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">84/5/25</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ک – گ - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" width="40"> <div dir="RTL">5</div> </td> <td rowspan="3" width="72"> <div dir="RTL">خراسان رضوی</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">24/5/94</div> </td> <td rowspan="3" width="248"> <div dir="RTL">مشهد- خیابان امام خمینی-اداره کل امورمالیاتی استان خراسان رضوی - اداره منابع انسانی تلفن-51038021115</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض - ط – ظ – ع – غ – ف – ق</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">25/5/94</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ک – گ - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </td> </tr> <tr> <td width="40"> <div dir="RTL">6</div> </td> <td width="72"> <div dir="RTL">خراسان جنوبی</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">کلیه متقاضیان</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </td> <td width="248"> <div dir="RTL">بیرجند – خ مدرس – خ آیت اله سعیدی – حد فاصل سعیدی 3 و5 – اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی- اداره منابع انسانی تلفن – 05632233475</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" width="40"> <div dir="RTL">7</div> </td> <td rowspan="3" width="72"> <div dir="RTL">خوزستان</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </td> <td rowspan="3" width="248"> <div dir="RTL">اهواز-امانیه- فلکه سه گوش - اداره کل امورمالیاتی استان خوزستان- اداره منابع انسانی تلفن- 06133368669</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض - ط – ظ – ع – غ – ف – ق</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ک – گ - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </td> </tr> <tr> <td width="40"> <div dir="RTL">8</div> </td> <td width="72"> <div dir="RTL">سیستان و بلوچستان</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">کلیه متقاضیان</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">945/24</div> </td> <td width="248"> <div dir="RTL">زاهدان-خ آزادی- بعد از دادگستری اداره کل امورمالیاتی استان سیستان و بلوچستان- اداره منابع انسانی تلفن: 05433324378</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" width="40"> <div dir="RTL">9</div> </td> <td rowspan="4" width="72"> <div dir="RTL">فارس</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </td> <td rowspan="4" width="248"> <div dir="RTL">شیراز – خ طالقانی – اداره کل امور مالیاتی استان فارس- اداره منابع انسانی تلفن – 07132225908</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ – س – ش</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ص – ض - ط – ظ – ع – غ – ف – ق - ک</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">گ - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/27</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" width="40"> <div dir="RTL">10</div> </td> <td rowspan="2" width="72"> <div dir="RTL">قزوین</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف-ب– پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ –س–‌ش</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </td> <td rowspan="2" width="248"> <div dir="RTL">قزوین- خ – طالقانی - اداره کل امور مالیاتی استان قزوین- اداره منابع انسانی تلفن- 02833227468</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ص– ض-ط–ظ–ع–غ–ف–ق-ک– گ - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" width="40"> <div dir="RTL">11</div> </td> <td rowspan="3" width="72"> <div dir="RTL">مازندران</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </td> <td rowspan="3" width="248"> <div dir="RTL">ساری – خ فرهنگ – نبش کوی پیوندی – اداره کل امورمالیاتی استان مازندران- اداره منابع انسانی تلفن – 01133201494</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض - ط – ظ – ع – غ – ف – ق</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ک – گ - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </div> </td> </tr> <tr> <td width="40"> <div dir="RTL">12</div> </td> <td width="72"> <div dir="RTL">مرکزی</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">کلیه متقاضیان</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </div> </td> <td width="248"> <div dir="RTL">اراک – خ شهید شیرودی – کوچه چندی – اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی- اداره منابع انسانی تلفن: 08633430206</div> </td> </tr> <tr> <td width="40"> <div dir="RTL">13</div> </td> <td width="72"> <div dir="RTL">هرمزگان</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">کلیه متقاضیان</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </div> </td> <td width="248"> <div dir="RTL">بندر عباس – میدان انقلاب – اداره کل امورمالیاتی استان هرمزگان - اداره منابع انسانی تلفن – 07632242650</div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="5" width="40"> <div dir="RTL">14</div> </td> <td rowspan="5" width="72"> <div dir="RTL">امورمالیاتی شهرتهران</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف- ب – پ – ت – ث</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </div> </td> <td rowspan="5" width="248"> <div dir="RTL">تهران- خیابان میرداماد- نرسیده به میدان مادر-خ رازان شمالی – امورمالیاتی شهرتهران - اداره منابع انسانی</div> <div dir="RTL">تلفن- 02122269289</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ج – چ - ح – &nbsp;خ – د- ذ- ر- ز- ژ</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">س – ش – ص – ض - ط – ظ – ع</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">غ – ف – ق- ک – گ - ل</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/27</div> </div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/28</div> </div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" width="40"> <div dir="RTL">15</div> </td> <td rowspan="4" width="72"> <div dir="RTL">امورمالیاتی استان تهران</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف-&nbsp; ب – پ – ت – ث – ج – چ</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </div> </td> <td rowspan="4" width="248"> <div dir="RTL">تهران – چهارراه جهان کودک - خ آفریقا- نبش بانک ملی - امورمالیاتی استان تهران - اداره منابع انسانی</div> <div dir="RTL">تلفن- 02142784235</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ – س – ش</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ص – ض&nbsp; - ط – ظ – ع – غ – ف – ق- ک</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">گ&nbsp; - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/27</div> </div> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" width="40"> <div dir="RTL">16</div> </td> <td rowspan="3" width="72"> <div dir="RTL">ستاد سازمان</div> </td> <td width="289"> <div dir="RTL">الف-&nbsp; ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/24</div> </div> </td> <td rowspan="3" width="248"> <div dir="RTL">تهران – خیابان داور- روبروی- دادگستری- سازمان امورمالیاتی کشور- اداره تامین وساماندهی نیروی انسانی</div> <div dir="RTL">تلفن 39903413</div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض&nbsp; - ط – ظ – ع – غ – ف – ق</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/25</div> </div> </td> </tr> <tr> <td width="289"> <div dir="RTL">ک – گ&nbsp; - ل – م – ن – و – هـ - ی</div> </td> <td width="68"> <div dir="RTL"> <div dir="RTL">94/5/26</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>2- سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری</strong></span></div> <div dir="RTL">داوطلبانی كه فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل <span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>از تاریخ 94/5/24 </strong></span>که تاریخ دقیق و محل برگزاری مصاحبه طی تماس تلفنی از طریق این سازمان به داوطلبان واجد الشرایط اعلام می‌گردد اقدام نمایند.</div> <div dir="RTL"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>مدارك لازم جهت شركت در مصاحبه<span dir="LTR">:</span></strong></span></div> <div dir="RTL">1- اصل و سه نسخه كپی از دانشنامه دوره‌های كارشناسی، كارشناسی ارشد، دکتری.</div> <div dir="RTL">2- اصل و سه نسخه كپی از تمام صفحات شناسنامه، كارت ملی (پشت و رو).</div> <div dir="RTL">3- اصل و سه نسخه كپی از پشت و روی کارت پایان خدمت (در خصوص داوطلب مرد).</div> <div dir="RTL">4- اصل و یک نسخه کپی از تمام صفحات گذرنامه (درصورت دارابودن مدرک).</div> <div dir="RTL">5- اصل و یک نسخه کپی از مدارک متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران.</div> <div dir="RTL">6- اصل و یک نسخه کپی از مدرک زبان خارجی (درصورت دارابودن مدرک).</div> <div dir="RTL">7- یک نسخه كپی از تمام صفحات شناسنامه، كارت ملی (پشت و رو) همسر (درصورت دارابودن همسر).</div> <div dir="RTL">8- دوازده (12) قطعه عكس 4*3.</div> <div dir="RTL">9- گواهی سابقه کار از سازمان / موسسه / شرکت با درج تاریخ شروع و خاتمه و نوع فعالیت (درصورت دارابودن سابقه کار).</div> <div dir="RTL">10- گواهی شرکت در همایش‌های علمی، اجرا یا همکاری در طرح‌های پژوهشی با ذکر عنوان طرح، تاریخ شروع و خاتمه و نحوه همکاری از سازمان / موسسه / شرکت متبوع.</div> <div dir="RTL">11- همراه داشتن اصل پروژه کارشناسی، پایان نامه دوره كارشناسی ارشد، رساله دکتری.</div> <div dir="RTL">12- همراه داشتن اصل سوابق علمی پژوهشی، كتاب، مقاله، همایش­های علمی، دوره‌های آموزشی، نخبگی و .... (درصورتیکه در فرم پیوست ذکر شده است).</div> <div dir="RTL">13- ارائه فرم تكمیل شده پیوست.</div> <div dir="RTL"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>نکات مورد توجه:</strong></span></div> <div dir="RTL">- دعوت در این مرحله به منزله استخدام تلقی نمی­گردد.</div> <div dir="RTL">- شرکت دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در آگهی استخدام و همچنین دارندگان مدارک معادل و گواهی تعداد واحد گذرانده (حتی تمام واحدها) و برگ تسویه حساب دانشگاه­ها در مصاحبه امکان­پذیر نخواهد بود.</div> <div dir="RTL">- داوطلبان نباید مستخدم رسمی و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی باشند.</div> <div dir="RTL">- در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام نتایج، گزینش و حتی پس از جذب و استخدام و به کارگیری چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده و مدارک ارائه شده توسط داوطلب محرز گردد، ضمن ممانعت از ادامه کار، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و درصورت قرارداد استخدامی، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می­گردد و اقدامات قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.</div> <div dir="RTL"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span dir="LTR">** </span>&nbsp;دعوت‌شدگان به مصاحبه باید یك ساعت قبل از زمان اعلام شده، در محل برگزاری مصاحبه حضور داشته باشند<span dir="LTR">.</span>عدم مراجعه یا هر گونه تاخیر برای حضور در زمان مقرر، ب<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ه معنای انصراف متقاضی</span> است<span dir="LTR">.</span></strong></span></span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <div style="text-align: center;" dir="RTL"><a href="http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=648"><strong><u>&nbsp;دریافت فرم&nbsp;مشخصات و اطلاعات متقاضی استخدام در سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری </u><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>فرمت PDF</u></span></strong></a></div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br><div style="text-align: justify;" dir="RTL"><br><br><div align="center"><a href="http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&amp;id=2173" target="_blank" title="اطلاعیه کارنامه نهایی فراگیر 94">مشاهده اطلاعیه </a><br><br><br></div></div> text/html 2015-08-02T11:16:56+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand آزمون آزمایشی آموزش و پرورش 1394 | آزمون آنلاین استخدامی 27 شهریور آموزش و پرورش http://4estekhdam.mihanblog.com/post/105 <img src="http://4javabi.com/Images/AmozeshVaParvaresh.jpg" alt="آزمون آنلاین آموزش و پرورش" align="absmiddle" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><a href="http://4javabi.com" target="_blank" title="آزمون آموزش و پرورش"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">شرکت در آزمون آزمایشی آموزش و پرورش که در 27 شهریور ماه 1394 برگزار خواهد شد:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">کاملا رایگان و بدون هیچ هزینه ای، همراه با کارنامه آنلاین و تعیین رتبه.</span></p></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="6"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://4javabi.com/Tazeha/AmozeshVaParvaresh94.aspx" target="_blank" title="آزمون آموزش و پرورش">شرکت در آزمون آنلاین استخدامی آموزش و پرورش</a></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="6"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></font><br></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br> text/html 2015-08-01T14:58:04+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری درخصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 http://4estekhdam.mihanblog.com/post/104 <div class="story-body"> <div class="bodytext"> <p style="text-align: justify;">وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و كارآمد مورد نیاز، <span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong>براساس مجوز شماره 13532- 94/2/7</strong></span> معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات كشوری حدود 3700 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندهای عمومی و تخصصی <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>در تاریخ&nbsp; 94/6/27</strong></span> طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می نماید.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>شرایط عمومی استخدام :</strong></span><br> - داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران <br> - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی <br> - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران <br> - دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان)<br> - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر<br> - نداشتن سابقه محكومیت جزائی موثر <br> - حداكثر سن داوطلبان دارای مدرك تحصیلی فوق دیپلم 25، لیسانس 30، فوق لیسانس و بالاتر 35 سال. <br> - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام كاری كه استخدام می شوند. برابر ضوابط آموزش و پرورش كه در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار می گیرد.<br> - داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند. <br> - نداشتن ممنوعیت از خدمات دولتی به موجب آراء مراجع قضائی و یا ذیصلاح.<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>تذكر: </strong></span>ملاك عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و محاسبه سن داوطلبان، آخرین روز مهلت ثبت نام می باشد.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:</strong></span><br> الف) جانبازان، آزادگان - فرزندان و همسر شهدا - فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر- فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل یكسال سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، از شرط حداكثر سن معاف می باشند.<br> ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل : پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال.<br> ج) رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه.<br> د) داوطلبانی كه <span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای اجرایی از تاریخ 1357/11/22</strong></span> به خدمت اشتغال و حقوق از اعتبارات دولتی دریافت داشته اند ، به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.<br> هـ ) سوابق خدمت مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی كه به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند. لازم به ذكر است محاسبه سنوات خدمت در صورت پذیرفته شدن در آزمون، تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>شرایط اختصاصی: </strong></span><br> - دارا بودن مدرك و رشته تحصیلی مربوط براساس جدول فهرست مشاغل.<br> - برخورداری و حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمی براساس طرح طبقه بندی معلمان.<br> - الزام به رعایت كلیه شرایط اختصاصی جداول رشته های تحصیلی مجاز.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مراحل ثبت نام : </strong></span><br> - تكمیل فرم ثبت نام اینترنتی در زمان ثبت‌نام (از روز پنجشنبه مورخ 94/5/15 لغایت روز چهارشنبه 94/5/21).<br> - فایل عكس اسكن شده.<br> - داوطلب باید یك قطعه عكس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسكن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:<br> - عكس 4×3 كه در سال جاری گرفته شده باشد. (عكس تمام رخ )<br> - عكس اسكن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.<br> - اندازه عكس اسكن شده باید حداقل 300×200 پیكسل و حداكثر 400×300 باشد.<br> - تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.<br> - حجم فایل ذخیره شده عكس نباید از 70 كیلو بایت بیشتر باشد.<br> - حاشیه های زاید عكس اسكن شده باید حذف شده باشد.<br> - حتی الامكان، عكس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>تبصره 1:</strong></span> اسكن عكس از روی كارتهای شناسایی (كارت ملی، شناسنامه و...) قابل قبول نمی باشد. ضروری است از اصل عكس و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسكن نمایند.<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>تبصره 2 : </strong></span>عكس خواهران باید با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>تبصره 3 :</strong></span> در صورت ارسال عكس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وی سلب میگردد.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>3-پرداخت وجه ثبت نام :</strong></span><br> - متقاضیان واجد شرایط باید<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong> از روز پنجشنبه مورخ 94/5/15 لغایت روز چهارشنبه 94/5/21 </strong></span>به سایت سازمان سنجش به نشانی: <span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.sanjesh.org&nbsp;</span> مراجعه و پس از پرداخت وجه ثبت‌نامی به صورت الكترونیكی و یا از طریق كارت‌های بانكی متصل به شبكه ی شتاب، نسبت به تكمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند. <br> - لازم به توضیح است مدت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی گردد و متقاضیان باید درمهلت تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موكول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.<br> - متقاضیان شركت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام كد رهگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.<br> - به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.<br> - هزینه انجام مراحل مصاحبه تخصصی بر عهده معرفی شدگان برای مرحله مصاحبه خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>4-مدارك ثبت نام </strong></span><br> - داوطلب در زمان ثبت نام باید دارای مدارك ذیل باشد:<br> - آخرین مدرك تحصیلی مندرج در آگهی. <br> - كارت ملی.<br> - شناسنامه .<br> - كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران).<br> - مدارك دال بر ایثارگری (برای داوطلبان ایثارگر). <br> - مدارك دال بر معلولیت برای داوطلبان معلول (ارائه گواهی معلولیت ازسازمان بهزیستی).<br> - مدارك دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هریك از مواردی كه در اطلاعیه ثبت‌نامی در تاریخ 15/5/94 درج خواهد شد) بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی.<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>تذكر مهم :</strong></span> با توجه به اینكه اصل مدارك متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی و قبل از انجام مصاحبه از معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت بررسی خواهد شد؛ لذا در صورتی كه مدارك داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در فرم ثبت&nbsp; نام باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از آزمون (آزمون كتبی، مصاحبه و...)، اعلام نتایج اولیه و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>گروهها و رشته‌های شغلی:</strong></span><br> رشته‌های شغلی در این آزمون به سه گروه تقسیم می‌شوند كه داوطلبان با توجه به رشته‌ و مقطع تحصیلی خود می‌توانند متقاضی یكی از این رشته‌های شغلی شوند:&nbsp; &nbsp;<br> <span style="color: rgb(51, 51, 0);"><strong>گروه اول: </strong></span>بخش استادكار كه مربوط به هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و كاردانش می‌باشد و دارندگان مدرك کاردانی می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی خود متقاضی این رشته‌های شغلی شوند.<br> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>گروه دوم:</strong></span><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong> </strong></span>بخش هنرآموز كه مربوط به هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و كاردانش می‌باشد و دارندگان مدرك كارشناسی و كارشناسی ارشد می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی خود متقاضی این رشته‌های شغلی شوند.<br> <span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>گروه سوم:</strong></span> بخش عمومی كه مربوط به مدارس ابتدایی و متوسطه نظری می‌باشد و دارندگان مدرك كارشناسی و كارشناسی ارشد می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی خود متقاضی این رشته‌های شغلی شوند.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت كارت شركت در آزمون:</strong></span><br> آزمون <span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>در روز جمعه مورخ 94/6/27</strong></span> باتوجه به آمار شركت كنندگان، حسب مورد در مراكز استانها برگزار خواهد شد و ملاك تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، براساس شهرستان محل اقامت فعلی می باشد كه داوطلب آن را در تقاضانامه ثبت‌نامی درج خواهد نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون، بر روی كارت شركت در آزمون، درج و به هنگام پرینت كارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.<br> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>كارت شركت در آزمون از روز سه‌شنبه مورخ 94/6/24 </strong></span>برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی <span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.sanjesh.org</span> قرار خواهد گرفت.<br> لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون، به منزله تائید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نمی‌باشد.<br> *به هریك از داوطلبان یك دفترچه سوالات عمومی و یك دفترچه سوالات اختصاصی داده خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>مواد آزمون عبارتند از:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>الف – مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می شود:</strong></span><br> - فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه ICDL)<br> - ریاضی و آمار مقدماتی<br> - زبان و ادبیات فارسی<br> - معارف اسلامی <br> - زبان انگلیسی عمومی<br> - اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی<br> - هوش و توانمندی های ذهنی<br> - آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب یك سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.<br> - اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مكتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>ب : مواد آزمون تخصصی: </strong></span><br> مواد آزمون تخصصی مطابق جدول مواد آزمون تخصصی استخدامی خواهد بود. (اطلاعات مربوط به مواد آزمون تخصصی در اطلاعیه اصلی همزمان با شروع ثبت‌نام در تاریخ 15/5/94 بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت).</p> <p style="text-align: justify;"><br> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>امتیازات و سهمیه های قانونی:</strong></span><br> <span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong>جذب نیرو بر اساس بوم گزینی صورت خواهد پذیرفت (دامنه پذیرش بر اساس جداول مربوط كه در اطلاعیه مورخ 94/5/15 درج می‌گردد، خواهد بود). جزئیات مربوط به امتیازات و سهمیه‌های قانونی در اطلاعیه مورخ 94/5/15 اعلام می‌گردد.</strong></span><br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>&nbsp;تذكرات مهم : </strong></span><br> - از كلیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی، تعهد مبنی بر 10 سال خدمت، در محل جغرافیایی مورد تقاضا اخذ می‌گردد.<br> - به مدارك تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذكور در آگهی و همچنین مدارك معادل به استثنای دارندگان مدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی كشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت كه درآزمون جامع دارندگان مدرك معادل سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و حدنصاب لازم را كسب كرده‌اند و گواهی مبنی برامكان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند ترتیب اثر داده نخواهد شد.<br> - مدارك تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی درصورت پذیرفته شدن درآزمون، حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه، بایستی به تائید سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد.<br> - مدرك تحصیلی كه داوطلب، براساس آن استخدام گردیده است آخرین مدرك وی تلقی و مدرك تحصیلی بالاتر اخذ شده قبل از تاریخ آگهی استخدام، پس از جذب به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد.<br> - داوطلبان باید در زمان ثبت‌نام صرفاً مدارك مربوط به مقطع و رشته تحصیلی مندرج در آگهی استخدام را ارائه نمایند. به مدارك و مقاطع تحصیلی بالاتر اخذ شده قبل از آگهی استخدامی پس از جذب به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.<br> - عدم حضور داوطلب در هر یك از مراحل آزمون (كتبی، مصاحبه،گزینش و...) انصراف محسوب و هیچگونه حق استخدامی، برای داوطلب ایجاد نخواهد نمود.<br> - مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان مصاحبه و گزینش برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود، داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حكم استخدامی، حكم مزبور لغو و بلااثر می گردد.<br> - انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون و مصاحبه پس از طی مراحل گزینش، معاینات پزشكی و .... صورت می پذیرد و اسامی پذیرفته شدگان پس از تائید مراجع ذیصلاح از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.<br> - كلیه پذیرفته&nbsp; شدگان ملزم به گذراندن دوره یكساله مهارت‌های تعلیم و تربیت در دانشگاه فرهنگیان، بدون دریافت حقوق و مزایا می باشند و صدور حكم استخدامی منوط به كسب موفقیت در دوره مذكور&nbsp; می&nbsp; باشد. ضمناً تأمین بخشی از هزینه دوره مذكور با اعلام قبلی دانشگاه فرهنگیان به عهده پذیرفته شدگان خواهد بود.<br> <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>لازم به تاكید است كلیه اطلاعات مربوط به شرایط و ضوابط پذیرش، عناوین و كدهای رشته‌های شغلی، رشته‌های تحصیلی و مقاطع مورد پذیرش در رشته‌ها، شهرهای پذیرنده و دامنه پذیرش در این شهرها و مواد آزمون تخصصی در اطلاعیه اصلی و تكمیلی همزمان با شروع ثبت‌نام<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> در تاریخ 94/5/15 </span>بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.</strong></span></span></p><div class="dsource" align="center">روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور</div></div> </div> text/html 2015-06-13T13:54:52+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand آزمون مجازی استخدامی آنلاین به تفکیک هر بخش http://4estekhdam.mihanblog.com/post/103 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <img src="http://4javabi.com/images/DahHezarSoal.jpg" alt="ده هزار سوال عمومی استخدامی" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><a href="http://4javabi.com" target="" title="آزمون مجازی، استخدامی آنلاین"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="7">www.4javabi.com</font></span></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">سیستم آزمون مجازی شامل دروس عمومی با ویژگی های:</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">1- بیش از ده هزار سوال عمومی استخدامی</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">2) آزمون به تفکیک هر بخش (مثلاً بخش آرایه ها از درس زبان و ادبیات فارسی یا بخش تاریخ ادبیات ، املا و نگارش و ... )</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">3) قابلیت ذخیره کارنامه</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">4) تنظیم مدت زمان آزمون</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">4) شناسایی نقاط ضعف و قوت در هر بخش</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">5) تولید کارنامه هوشمند در طول آزمون</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">6) تقویت مهارت های مدیریت زمان</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">7) آشنایی با حجم زیادی از سوالات در طول آزمون ها</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">8) شرکت در آزمون ها به صورت نامحدود</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">و ...</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">مواد امتحانی:</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">مواد امتحانی شامل زبان و ادبیات فارسی، ریاضی و آمار ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی ، فناوری اطلاعات ، اطلاعات عمومی و هوش می باشد. </span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">تعرفه های عضویت:</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">1- سه ماهه 5 هزار تومان</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">2) شش ماهه 8 هزار تومان</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">3) یکساله 10 هزار تومان</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">راههای ارتباطی:</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">سایت: </span><a href="http://4javabi.com" target="" title="آزمون مجازی، استخدامی آنلاین"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="7">www.4javabi.com</font></span></font></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">ایمیل: </span><a href="mailto:info@4javabi.com"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">info@4javabi.com</span></a><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <br> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2015-05-21T06:32:56+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand نتایج آزمون استخدامی 94/1/28 بانک تجارت http://4estekhdam.mihanblog.com/post/102 <div align="center">بسمه تعالی<br><br></div>ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی مورخ 94/01/28 بانک تجارت، به اطلاع می رساند داوطلبان می توانند با وارد کردن کد ملی و کد امنیتی در فرم زیر از نتیجه آزمون خود مطلع شوند<br><div align="center"><a href="http://www.tejaratbank.ir/web_directory/1912-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C.html" target="_blank" title="اعلام نتایج بانک تجارت"><font size="5">صفحه اعلام نتایج</font></a></div> text/html 2015-04-26T06:36:23+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاح مواد آزمون برخی از خوشه‌های شغلی آزمون استخدامی متمركز دستگاه‌های اجرایی كشور سال 1394 و توضیحاتی درخصوص مواد آزمون عمومی http://4estekhdam.mihanblog.com/post/101 پیرو انتشار د<a href="http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&amp;id=2009">فترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمركز برای دستگاههای اجرایی سال 1394</a> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>در تاریخ 9/1/94،</strong></span> ضمن اعلام تغییرات صورت گرفته در مواد آزمون خوشه‌های شغلی مراقب امور تأمینی و تربیتی (كد خوشه 186)، امور معادن (كدخوشه 1244) و كارشناس امور پژوهشی (كدخوشه 1277)، به اطلاع می‌رساند به منظور راهنمایی داوطلبان در مطالعه و آمادگی در آزمون فوق، مباحث عمده مواد آزمون عمومی نیز به شرح ذیل اعلام می‌گردد. <p><strong style="color: rgb(255, 0, 255);">الف) اصلاحات مواد آزمون:</strong></p> <div dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>1- در خوشه شغلی مراقب امور تأمینی و تربیتی (كد خوشه 186)، «آسیب شناسی اجتماعی ایران» به «بررسی مسائل اجتماعی ایران» اصلاح شده است.</strong></span></div> <div align="right"> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="83"> <div dir="RTL">كد خوشه</div> </td> <td valign="top" width="189"> <div dir="RTL">نام خوشه</div> </td> <td valign="top" width="263"> <div dir="RTL">مواد آزمون</div> </td> <td valign="top" width="178"> <div dir="RTL">شغل‌ها</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="83"> <div dir="RTL">186</div> </td> <td valign="top" width="189"> <div dir="RTL">مراقب امور تأمینی و تربیتی</div> </td> <td valign="top" width="263"> <div dir="RTL">ـ بررسی مسائل اجتماعی ایران</div> <div dir="RTL">ـ جامعه‌شناسی انحرافات</div> <div dir="RTL">ـ مبانی جامعه‌شناسی</div> <div dir="RTL">ـ مبانی روانشناسی</div> </td> <td valign="top" width="178"> <div dir="RTL">مراقب امور تأمینی و تربیتی</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>2 ـ در خوشه شغلی امور معادن (كد خوشه 1244)، «ژئوفیزیك اكتشافی و ژئوشیمی اكتشافی» حذف شده و «اكتشاف معدن» به «اكتشاف و استخراج معدن» اصلاح شده است.</strong></span></div> <div align="right"> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="83"> <div dir="RTL">1244</div> </td> <td valign="top" width="189"> <div dir="RTL">امور معادن</div> </td> <td valign="top" width="263"> <div dir="RTL">ـ اكتشاف و استخراج معادن</div> <div dir="RTL">ـ زمین‌شناسی (كانی‌شناسی، سنگ‌شناسی و زمین‌شناسی اقتصادی)</div> <div dir="RTL">ـ فرآوری مواد معدنی</div> </td> <td valign="top" width="178"> <div dir="RTL">كارشناس امور معادن</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>3ـ در خوشه شغلی كارشناس امور پژوهشی (كد خوشه 1277)، «مبانی و نظریه‌های جامعه‌شناسی» و «جامعه‌شناسی سازمان‌ها» با هم ادغام و تحت عنوان «نظریه‌های جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سازمان‌ها» اصلاح شده و «سنجش و ارزشیابی آموزشی» به مواد آزمون اضافه شده است.</strong></span></div> <div align="right"> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="688"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="75"> <div dir="RTL">1277</div> </td> <td valign="top" width="163"> <div dir="RTL">كارشناس امور پژوهشی</div> </td> <td valign="top" width="270"> <div dir="RTL">ـ آمار و كاربرد آن در علوم انسانی</div> <div dir="RTL">ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سازمان‌ها</div> <div dir="RTL">ـ روش تحقیق</div> <div dir="RTL">ـ سنجش و ارزشیابی آموزشی</div> </td> <td valign="top" width="180"> <div dir="RTL">كارشناس امور پژوهشی</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>ب) مباحث عمده مواد آزمون عمومی:</strong></span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>«مباحث عمده فناوری اطلاعات (مهارت‌های هفتگانه <span dir="LTR">I.C.D.L</span>) در آزمون‌های استخدامی» </strong></span></div> <div dir="RTL" style="text-align: right;">مبانی فناوری اطلاعات (مهارت اول): (آشنایی با: کامپیوتر، دستگاه‌های جانبی، شبکه، اینترنت)</div> <div dir="RTL">مدیریت فایل‌ها (مهارت دوم): (آشنایی با: سیستم عامل <span dir="LTR">Windows</span>، فایل‌ها و نام‌گذاری، عملیات مجاز قابل انجام روی فایل‌ها و پوشه‌ها)</div> <div dir="RTL">واژه‌پرداز<span dir="LTR">Word </span>&nbsp;&nbsp;(مهارت سوم): (عملیات نوشتاری، فرمت‌ها، جداول و عکس‌ها، سمبل‌ها، چاپ)</div> <div dir="RTL">صفحات گسترده ( <span dir="LTR">Excel</span>) (مهارت چهارم): (آشنایی با محیط <span dir="LTR">Excel </span>، کار با سلول‌ها، کار با کاربرگ‌ها، فرمول‌نویسی و توابع، چارت‌ها و نمودار‌ها، آماده‌سازی خروجی)</div> <div dir="RTL">پایگاه داده (<span dir="LTR">Access</span>) (مهارت پنجم): (جداول، فرم‌ها، گزارش‌گیری، آماده‌سازی خروجی،</div> <div dir="RTL">ارائه (<span dir="LTR">Power Point</span>) (مهارت ششم): (آماده‌سازی یک ارائه، درج متن و عکس، چاپ، نمودار، جدول و درج اشیاء، متحرک‌سازی متن و عکس، تنظیمات نحوه نمایش، آماده‌سازی خروجی)</div> <div dir="RTL">اطلاعات و ارتباطات (مهارت هفتم): (اینترنت، تنظیمات صفحات وب، جست‌و‌جو در صفحات وب، ارتباطات (ساختن ایمیل)، ارسال و مدیریت کردن صندوق پست الکترونیکی)</div> <p><span dir="RTL"><br clear="all"> </span></p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>«مباحث عمده ریاضی و آمار مقدماتی در آزمون‌های استخدامی»</strong></span></div> <div dir="RTL" style="text-align: right;">الف ـ ریاضی مقدماتی:&nbsp; 1ـ حساب: (اعداد و نماها، بردار، توان­رسانی و ریشه­گیری، مجموعه­ها، الگو و دنباله)&nbsp;&nbsp; 2ـ جبر: (معادلات درجه اول و معادله خط، معادلات درجه دوم و حل آنها، چندجمله­ای­ها و اتحادها، عبارات گویا، تابع، توابع ­نمایی و لگاریتمی، نامعادلات، ماتریس) 3ـ هندسه: (دایره، مثلث، اشكال فضایی)&nbsp;&nbsp; 4ـ مثلثات: (نسبت­ها و قوانین مثلثاتی)</div> <div dir="RTL">ب- آمار مقدماتی: 1ـ آمار و كاربردهای آن: (جامعه و نمونه، شاخص­های مركزی، شاخص­های پراكندگی، همبستگی و رگرسیون)&nbsp;</div> <div dir="RTL">2ـ تركیبیات: (اصول شمارش) 3ـ احتمال وكاربردهای آن: (احتمال و پدیده­های تصادفی در فضای پیوسته و گسسته)</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>«مباحث عمده آزمون زبان و ادبیات فارسی آزمون­های استخدامی»</strong></span></div> <div dir="RTL" style="text-align: right;">الف) ادبیات فارسی:</div> <div dir="RTL">1ـ لغت (در سطح و اژگان موجود در کتب درسی دانشگاه (فارسی عمومی))</div> <div dir="RTL">2ـ آرایه­های ادبی: الف) بیان (تشبیه، استعاره و ...)، ب) بدیع: (1. صنایع لفظی (سجع، موازنه، ترصیع، جناس و ...)، 2. صنایع &nbsp;&nbsp;معنوی (تناسب، تضاد، ایهام، و ...)، ج) قالب­های شعری (دوبیتی، رباعی، غزل، قصیده، و ...)</div> <div dir="RTL">3ـ تاریخ ادبیات (الف ـ تاریخ ادبیات ایران، ب ـ تاریخ ادبیات جهان)&nbsp; 4ـ درک مطلب (متون نظم و نثر)</div> <div dir="RTL">5ـ سبك‌شناسی 6- انواع ادبی&nbsp; 7- عروض و قافیه&nbsp;</div> <div dir="RTL">ب) زبان فارسی:</div> <div dir="RTL">1ـ دستور زبان فارسی&nbsp; 2ـ نگارش و ویرایش &nbsp;3ـ املاء</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>«مباحث عمده آزمون معارف اسلامی در آزمون­های استخدامی»</strong></span></div> <div dir="RTL" style="text-align: right;">الف ـ اصول عقاید&nbsp;&nbsp; ب ـ مفاهیم قرآنی&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج ـ احکام&nbsp; د ـ اخلاق اسلامی&nbsp; هـ ـ تاریخ اسلام</div> <div dir="RTL">سوالات معارف اسلامی مربوط به پیروان مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.</div> <div dir="RTL">اقلیت­های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>«مباحث عمده آزمون زبان انگلیسی عمومی در آزمون‌های استخدامی»</strong></span></div> <div dir="RTL" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div dir="RTL">الف ـ گرامر (دستور زبان):</div> <div dir="RTL">1 ـ زمان‌ها&nbsp;&nbsp; 2 ـ افعال کمکی (در زمان‌های مختلف) &nbsp;&nbsp;3 ـ انواع شرطی‌ها&nbsp;&nbsp; 4 ـ مجهول &nbsp;&nbsp;5 ـ نقل قول غیرمستقیم</div> <div dir="RTL">6 ـ حروف تعریف&nbsp;&nbsp; 7 ـ جمله‌واره&nbsp;&nbsp; 8 ـ انواع صفات&nbsp;&nbsp; 9 ـ قیدها&nbsp;&nbsp; 10 ـ حروف اضافه&nbsp;&nbsp; 11 ـ ترتیب کلمات در جمله</div> <div dir="RTL">12 ـ نقش كلمات و عبارت در جمله</div> <div dir="RTL">ب ـ لغت (واژگان):</div> <div dir="RTL">1 ـ معنی و کاربرد انواع لغت در جمله&nbsp;&nbsp; 2 ـ معنی و کاربرد کلماتی که با هم و به‌صورت عبارت (<span dir="LTR">collocation</span>) در جمله ظاهر می‌شوند&nbsp;&nbsp; 3 ـ معنی و کاربرد انواع وندها&nbsp;&nbsp; 4 ـ افعال دوكلمه‌ای و اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی&nbsp;</div> <div dir="RTL">ج ـ خواندن و درک مطلب:</div> <div dir="RTL">1 ـ خواندن متون به زبان انگلیسی با موضوعات گوناگون، بدون نیاز به دانش تخصصی مربوطه</div> <div dir="RTL">&nbsp;2 ـ پاسخگویی به انواع سوالات درک مطلب:</div> <div dir="RTL"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>توجه</strong></span>: محتوای آزمون زبان انگلیسی عمومی از نظر كلمات، متون و گرامر، در سطح انگلیسی غیرمحاوره‌ای است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>«مباحث عمده آزمون اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی آزمون­های استخدامی»</strong></span></div> <div dir="RTL" style="text-align: right;">الف ـ اطلاعات عمومی&nbsp;&nbsp; - شناخت مسائل سیاسی&nbsp; - اجتماعی&nbsp; - اقتصادی ـ فرهنگی (داخلی و بین­المللی)</div> <div dir="RTL">ب ـ علل و ریشه­های شکل­گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و وقایع و رخدادها و دستاوردهای آن</div> <div dir="RTL">ج ـ آشنایی با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران</div> <div dir="RTL">د ـ آشنایی با سند چشم­انداز ­بیست ساله جمهوری اسلامی ایران</div> <div dir="RTL">هـ ـ بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی دویست سال اخیر</div> <div dir="RTL">و- حقوق اساسی و تکالیف متقابل فرد و دولت</div> <div dir="RTL">ز- ساختار سیاسی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران</div> <div dir="RTL">ح- مباحث مرتبط با توسعه</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>«مباحث عمده آزمون هوش و توانمندی‌های عمومی در آزمون­های استخدامی»</strong></span></div> <div dir="RTL" style="text-align: right;">الف) استدلال كلامی.&nbsp; ب) استدلال منطقی.&nbsp; ج) استدلال تحلیلی. د) استدلال كمیتی «عددی، ریاضیاتی، حل مسأله، تفسیر داده».&nbsp; هـ) هوش عمومی&nbsp;</div> <div dir="RTL" style="text-align: right;">&nbsp;</div> text/html 2015-04-21T06:02:25+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand استخدام شرکت های مادر تخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور http://4estekhdam.mihanblog.com/post/100 شرکتهای وابسته (غیر دولتی) زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور،در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای استخدامی صادره بر اساس موافقت مجمع عمومی شرکتهای وابسته (غیر دولتی)، تعداد ۱۷۹۶ نفر را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم و فناوری، از طریق برگزاری آزمون کتی، مصاحبه و گزینش، در صورت کسب نمره حد نصاب به ترتیب از بالاترین نمره استخدامی میکنند <span style="color: #000080;">(کسب حداقل ۵۰% آزمون کتبی عمومی الزامی میباشد)<br><br></span><h4><span style="color: #800000;">هـ ) چگونگی ثبت نام</span></h4><p>داوطلبان گرامی پس از مطالعهدقیق شرایط منـدرج در ایـن دفترچـه مـی تواننـد از صـبح روز سـه شـنبه مـورخ&nbsp;۱۳۹۴/۰۲/۰۱حـداکثر تــا سـاعت ۲۴ روز پــنجشـنبه مــورخ۱۳۹۴/۰۲/۱۰از طریـق سـایت اینترنتــی&nbsp;www.azmoon-niroo.ir اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.<br> ۱-داوطلبان میبایست مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ( دویست و پنجاه هزار) ریال را بهعنوان هزینه شـرکت در آزمـون<br> از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) و با استفاده از کـارتهـای بـانکی عضـو&nbsp;شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد cvv2 پرداخت نمایند.<br> توضیح ۱: ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ فوق الذکر را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت کـل مبلـغ مزبـور معـاف&nbsp;میباشند.<br> توضیح ۲: با توجه به الزام پرداخت مبلغ مذکور به علت ثبت نام اینترنتی، واجدین شرایط (ایثـارگران) مـیبایسـت&nbsp;مبلغ مذکور را واریز و پس از هماهنگی و تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران، مبلغ واریزی به ایشـان قابـل اسـترداد&nbsp;خواهد بود.</p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://185.10.72.97" target="_blank" title="ثبت نام آب و فاضلاب و شرکت توانیر"><font size="6">مشاهده متن کامل آگهی و ثبت نام</font></a></p><br> text/html 2015-04-16T06:24:53+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand استخدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۹۴ http://4estekhdam.mihanblog.com/post/99 بانک مرکزی برای تامین&nbsp; نیروی انسانی مورد نیاز ، در رشته های مختلف استخدام می کند.<br><h3><span style="color: #800000;">شرایط</span></h3><p>۱-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.<br> ۲-تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.<br> ۳-اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران.<br> ۴-عدم اشتهار به فساد و نداشتن سوء سابقه.<br> ۵-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان&nbsp; ( به شرح مندر ج در ستون سایرشرایط لازم جدول آگهی استخدام) .</p><p><span style="color: #800000;">ثبت نام متقاضیانی که دا رای معافیت موقت تحت هر عنوان می باشند مورد قبول نخواهد بود</span> .</p><p><span style="color: #800000;">تبصره : تاریخ ترخیص از خدمت و یا صدور کارت معافیت باید قبل از تاریخ انقضای مهلت ثبت نام&nbsp; ( ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۴) باشد.</span></p><p>۶-مدت خدمت وظیفه عمومی انجام شده به حداکثر سن تعیین شده برای هر ردیف شغلی اضافه خواهد شد .<br> ۷ – حداقل سن استخدام&nbsp; ۱۸ سال تمام ( متولدین&nbsp; ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۷۶ به قبل) و حداکثر سن به شرح مندرج در شرایط آگهی استخدام میباشد. ضمنا قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام اعمال خواهد شد.<br> ۸- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت ، پیمانی و یا بازخرید سایر دستگاه های اجرایی باشند&nbsp; .<br> ۹ – تاریخ فراغت از تحصیل باید قبل از تار یخ انقضای مهلت ثبت نام&nbsp;&nbsp; ( ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۴ ) باشد&nbsp; .<br> ۱۰ – داشتن سلامت کامل جسم و روان و توانایی کامل انجام کار به تشخیص مراجع پزشکی مورد تایید بانک.<br> ۱۱ – ایثار گران عزیز در صورت دارا بودن شرایط لازم بر اساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، طبق ضوابط از اولویتها و&nbsp; امتیازات خاص خود برخوردار خواهند بود.</p><h4><span style="color: #800000;">کارت ورود به جلسه و زمان آزمون</span></h4><p>داوطلبان می بایست در روزهای&nbsp; ۲۷&nbsp; ، ۲۸ و&nbsp; ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۴ به سایت ( azmoon.cbi.ir) مراجعه و نسبت به چاپ کارت شرکت در آزمون استخدامی خود اقدام نمایند. زمان و محل بر گزاری آزمون نیز در کارت مربوطه مندرج و به اطلاع داوطلبین&nbsp; خواهد رسید.</p><p><span style="color: #800000;">تبصره&nbsp; :داوطلبان برای شرکت در جلسه آزمون استخدامی موظف به رعایت شئونات اداری و اسلامی می باشند.</span></p><h4><span style="color: #800000;">نکات مهم</span></h4><p>۱. از آنجا که وجه واریزی جهت شرکت در آزمون به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا از داوطلبان گرامی تقاضا می شود قبل از واریز وجه، تمامی شرایط مربوط به ردیف شغلی مورد تقاضای خود از قبیل شرایط سنی ، تحصیلی، شرط حداقل معدل کل ، بومی بودن و …. را به دقت و بطور کامل مطالعه نموده و در صورت تطابق شرایط اقدام به ثبت نام نمایند بدیهی است مسئولیت هرگونه مغایرت در ثبت نام و شرایط آگهی که منجر به غیرواجد شدن نفرات خواهد شد بر عهده داوطلبان بوده و بانک هیچگونه تعهدی در خصوص استرداد مبلغ پرداخت شده نخواهد داشت.<br> ۲. برای تمامی ردیف های شغلی، شرط حداقل معدل کل تعیین شده که داوطلبان گرامی می بایست به این نکته توجه کافی داشته باشند.<br> ۳. در صورتی که اطلاعات مندرج در هریک از مدارک الصاقی با اطلاعات وارد شده در فرم ثبت نام مغایرت داشته باشد، بانک مجاز به ابطال ثبت نام (علیرغم واریز وجه ثبت نام) خواهد بود.<br> ۴. در طی مراحل ثبت نام یا ویرایش، به هیچ عنوان از دکمه back یا forward مرورگر خود استفاده ننموده و صرفاً از دکمه های “صفحه بعدی” و “صفحه قبلی” که به همین منظور در پایین هر صفحه تعبیه شده استفاده نمایید. در غیر این صورت عواقب عدم ثبت صحیح اطلاعات بر عهده داوطلب خواهد بود.<br> ۵. داوطلبان گرامی در انتخاب ردیف شغلی دقت لازم را داشته باشند. زیرا پس از تکمیل ثبت نام، تغییر ردیف شغلی انتخابی به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.<br> ۶. <span style="color: #ff0000;">اتمام مهلت ثبت نام، پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ بوده</span> و به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود. ضمناً ثبت نام قبل از روزهای پایانی مهلت تعیین شده با سهولت بیشتری همراه بوده و توصیه می گردد ثبت نام به روزهای پایانی مهلت مذکور موکول نشود.</p><h4><span style="color: #800000;">&nbsp;جهت ثبت نام موارد ذیل مورد نیاز می باشد</span></h4><p>۱. فایل اسکن شده عکس ۴×۳ تمام رخ جدید با فرمت jpg و حجم کمتر از KB40<br> تذکر مهم : ثبت نام با عکس های ناواضح یا گرفته شده با موبایل به هیچ عنوان تائید نخواهد شد.<br> ۲. فایل اسکن شده از مدرک تحصیلی با فرمت jpg و حجم کمتر از KB100.<br> ۳. فایل اسکن شده از صفحه اول شناسنامه با فرمت jpg وحجم کمتر از KB100.<br> ۴. فایل اسکن شده از کارت پایان خدمت یا معافیت، پشت و رو در یک صفحه (ویژه داوطلبین مرد) با فرمت jpg و حجم کمتر از KB100.<br> ۵.فایل اسکن شده از گواهینامه لیفتراک (صرفاً برای متقاضیان ردیف شغلی راننده لیفتراک) با فرمت jpg و حجم کمتر از KB100.<br> ۶. پرداخت مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚ مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از طریق ﻛﺎرت ﻫﺎی ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﻣﺘـﺼﻞ ﺑـﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺘﺎب و در اختیار داشتن رمز دوم کارت</p><p><br></p><div align="center"><a href="http://azmoon.cbi.ir" target="_blank" title="ثبت نام در آزمون بانک مرکزی 94"><font size="6">مشاهده شرایط و لینک ثبت نام</font></a></div> text/html 2015-04-05T08:03:01+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand آزمون آنلاین 3 مرحله ای استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی خرداد ماه 94 – همراه با نمایش رتبه http://4estekhdam.mihanblog.com/post/98 <img src="http://4javabi.com/images/FaragirAgahi.jpg" alt="آزمون آنلاین فراگیر دستگاههای اجرایی 94" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>1- مرحله اول از 15 فروردین</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">2- مرحله دوم از 5 اردیبهشت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">3- مرحله سوم از 25 اردیبهشت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">آزمون آنلاین از مواد عمومی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شامل فناوری اطلاعات، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی عمومی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، هوش و توانمندیهای عمومی است که هر کدام شامل 10 سوال می باشد. کاربر می بایست با مطالعه دقیق متن سوالات، پاسخ مورد نظر را از قسمت پاسخنامه انتخاب نماید و بلافاصله پس از آن درست یا غلط بودن جواب مشخص می شود و کابر امکان پاک کردن پاسخنامه را نخواهد داشت، پس لطفا پس از اطمینان کامل نسبت به انتخاب گزینه مورد نظر اقدام نمایید.</span></p> <br><div align="center"><a href="http://4javabi.com/FaragirInfo.aspx" target="" title="شرکت در آزمون فراگیر خردادماه 94"><font size="6">شرکت در آزمون آنلاین فراگیر خرداد ماه 94</font></a></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br> text/html 2015-03-30T20:23:11+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۴ http://4estekhdam.mihanblog.com/post/97 <p style="text-align: right;">سایت: www.sanjesh.org <br></p><p style="text-align: right;">در راستای تجمیع و بهینه سازی فرآیند استخدام دستگاههای اجرایی کشور، به حول و قوه ی الهی آزمون اسـتخدامی مشـترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور تحت عنوان آزمون استخدامی خرداد ماه ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱ برگزار میگردد.</p><p style="text-align: right;"><br></p><h4><span style="color: #800000;">شرایط عمومی استخدام</span></h4><p>– داشتن تابعیت ایران<br> – تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی<br> – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران<br> – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)<br> – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر<br> – نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر<br> – داوطلبان نبایــد از جمله افــرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضــائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.<br> – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می شوند.<br> – داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.<br> تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائـم و پایـان خـدمت نظـام وظیفـه و محاسـبه سـن داوطلبان، آخرین روز مهلت ثبت نام می باشد.<br> موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:<br> الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزنـدان و همسـر آزادگـان کـه حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سـن معاف می باشند.<br> ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال.<br> ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه.<br> د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشتهانـد،<br> به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.</p><h4><span style="color: #800000;">مراحل ثبت نام</span></h4><p>۱- تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی.<br> ۲- فایل عکس اسکن شده.<br> داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسـال از طریــق برنامـه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:<br> – عکس ۳×۴ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)<br> – عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.<br> – اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداکثر ۳۰۰×۴۰۰ باشد.<br> – تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.<br> – حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.<br> – حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.<br> – حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.<br> تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسکن نمایند.<br> تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.<br> تبصره ۳: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.</p><h4><span style="color: #800000;">پرداخت وجه ثبت نام</span></h4><p>ثبت نام بصورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۰ لغایت دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان واجد شرایط می بایست به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۱۳۵/۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی و با کارت های بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقـدام<br> نمایند. .( ایثارگران۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت کل مبلغ مزبور معاف می باشند)<br> تذکر مهم : با توجه به الزام پرداخت مبلغ مذکور به علت ثبت نام اینترنتی، واجدین شرایط (ایثارگران) میبایست مبلغ مذکور را واریز و پس از هماهنگی و تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران، مبلغ واریزی به ایشان قابل استرداد خواهد بود.<br> – لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت بـه ثبـت نـام اقـدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.<br> – متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.<br> – به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.</p><h4><span style="color: #800000;">داوطلب در زمان ثبت نام می بایست دارای مدارک ذیل باشد</span></h4><p>– آخرین مدرک تحصیلی مندرج در آگهی<br> – کارت ملی<br> – شناسنامه<br> – کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیر پزشکی (ویژه برادران)<br> – مدارک دال بر ایثارگری<br> – مدارک دال بر معلولین عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)<br> – مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در بندهای الف، ب، ج و د بند یک تذکرات)<br> – نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذکر شماره شناسه قراردادی) ویـژه شـاغلین قـراردادی (بـرای محاسـبه امتیـاز شاغلین قراردادی بر اساس فرم شماره یک.<br> تبصره: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.<br> تذکر مهم: با توجه به اینکه مدارک متقاضیان توسط دستگاه استخدام کننده، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.</p><h4><span style="color: #800000;">زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون</span></h4><p>کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ برای مشاهده و پرینت بر روی سـایت سـازمان سـنجش بـه نشـانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱ در تهران وبا توجه به آمار شرکت کننـدگان، حسـب مورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی میباشد کـه در تقاضـانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون برروی کارت شرکت درآزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.<br> لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون بررسی خواهد شد.<br> * به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.</p><h4 style="text-align: right;"><span style="color: #800000;">مواد آزمون عبارتند از</span></h4><p style="text-align: right;">الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:<br> ۱- فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه ICDL)<br> ۲- ریاضی و آمار مقدماتی<br> ۳- زبان و ادبیات فارسی<br> ۴- معارف اسلامی<br> ۵- زبان انگلیسی عمومی<br> ۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی<br> ۷- هوش و توانمندیهای عمومی<br> – آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.<br> – سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.<br> – اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در ایـن صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.<br> تذکر مهم: سوالات حیطههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوشهای شـغلی یـا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.</p><span style="color: #800000;">امتیازات و سهمیه های قانونی</span><p style="text-align: right;">۱- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲)، و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۱/۴)، نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی محاسبه میگردد.<br> داوطلب بومی: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، داوطلب بومی تلقی میگردند.<br> الف- شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.<br> ب- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا اسـتان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین یا همسر داوطلب با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.<br> ج- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب<br> در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.<br> د- داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یـا اسـتان محـل مـورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).<br> توجه: داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه مدارک مورد نیاز در زمان مقرر)مرحله مصاحبه (ارائه نمایند.<br> ۲- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصـد (%۲۰) نمـره کـل، در هریـک از حیطه های آزمون و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.<br> ۳- در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی دستگاه اجرایـی، افراد بومی شهرستان و بومی استان می‐باشد.<br> ۴- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره لازم آزمون عمومی، به ترتیب نمره مکتبسه از سه (۳) درصد سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود.<br> ۵- سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان دارای یک سال و بالای یکسال اسارت توسط بنیاد شـهید و امـور ایثارگران به دستگاه مربوطه معرفی گردیده و در حال طی فرایند جذب می باشند .<br> توجه : خواهر و برادر شهید نیز مشمول سهمیه (۲۵) درصد ایثارگران بوده لکن از شرط آزمون معاف نبوده و ملزم به شرکت در آزمـون می باشند. بنابراین در صورتی که سهمیه مذکور تا سقف قانونی یاد شده تامین نشده باشد، صرفاَ در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.<br> – پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه هـا و همسـر و فرزنـدان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص می یابد .<br> – انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی، با رزمندگان میباشد (رزمندگان در صورت ثبت نـام و داشـتن شـرایط احراز لازم در حد سهمیه تعیین شده از شرط آزمون معاف می باشند) و سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.<br> – استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت خواهد گرفت.</p><h4 style="text-align: right;"><span style="color: #800000;">نحوه اعلام نتیجه</span></h4><p style="text-align: right;">بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم بـه بخشـنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاون توسعه مدیریت و سـرمایه انسـانی رئـیس جمهور سابق) تعیین حد نصاب و انتخاب افراد به شرح ذیل صورت می پذیرد:<br> الف) تعیین حدنصاب<br> شرط اولیه انتخاب داوطلبان استخدام جهت معرفی به گزینش و یا انجام مصاحبه استخدامی، کسـب حدنصـاب لازم در آزمـون کتبی در امتحان مشترک فراگیر مطابق شرایط ذیل میباشد:<br> – پس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطههـای عمـومی و تخصصـی بـا وزن برابـر محاسـبه و براساس مجموع نمرات بدست میآید.<br> – برای تعیین حدنصاب آزمون کتبی مربوط به هریک از خوشههای شغلی، پنجاه درصد (۵۰%) مجموع بالاترین نمره مکتسبه در هر خوشه شغلی محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد.<br> تذکر۱: پس از تعیین حدنصاب در هر یک از خوشههای شغلی، نمرات تمامی داوطلبـان براسـاس خوشـههـای شـغلی انتخـابی مقایسه گردیده و داوطلبان فاقد حدنصاب از سایر مراحل استخدامی حذف و صرفاً موضوع از طریق سامانه امتحانـات جهـت اطـلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد گردید.<br> تذکر۲: کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون مشترک فراگیر هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.<br> ب) مراحل استخدام گزینش علمی (انتخاب سه برابر) از بین دارندگان حدنصاب:<br> ۱-در این مرحله داوطلبان دارای حدنصاب براساس انتخاب اول خوددر تقسیم بندی هریک ازدستگاههای استخدامکننده قرار میگیرند.<br> ۲- انتخاب افراد بر اساس مجموع نمره فضلی آنان (با وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصـد (۶۰%) بـرای حیطه تخصصی) با در نظر گرفتن موارد ذیل به تعداد سه (۳) برابر ظرفیت پذیرش در هر شـغل و محـل مـورد تقاضـا صـورت مـی پذیرد.<br> ۲-۱- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲)، و بومی شهرستان بـا ضـریب یـک و چهـار دهـم (۱/۴)، نمـره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی محاسبه میگردد.<br> ۲-۲- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می باشند، بـه ازاء هـر سـال سـابقه خـدمت در هـر یـک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هریـک از حیطـه هـای امتحـان مشـترک و مصـاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.<br> ج) معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر) :<br> ۱- پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، معرفی افراد اصلی به گزینش براساس مجموع نمره فضـلی آنـان بـا وزن هفتـاد درصـد<br> (۷۰%) برای امتحان مشترک فراگیر و سی درصد (۳۰%) برای مصاحبه استخدامی(با در نظر گرفتن مـوارد “۲-۱″ و “۲-۲″ در بنـد<br> “ب” در مصاحبه استخدامی)، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره فضلی خواهد بود.<br> ۲- در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، برای معرفی افراد دارای حد نصاب به گزینش، بر اساس مجموع نمره فضلی آنان با وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی (با در نظر گرفتن موارد “۲-۱″ و “۲-۲″ در بند “ب”) برابر تعداد ظرفیت پذیرش اقدام می گردد.</p><h4 style="text-align: right;"><span style="color: #800000;">تذکرات</span></h4>۱- به منظور احراز مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر) موضوع تبصره دو ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر یک ماه پس از اعـلام تایید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارت های هفت گانه (ICDL) صادره از مراکز و موسسـات تاییـد صـلاحیت شـده توسـط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را ارائه نمایند.<br> ۲- کسانی که فاقد گواهی نامه های مذکور می باشند و یا گواهی نامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده نمی باشند موظفند در یکی از مراکز تعیین شده که در بخش «اعتبار سنجی موسسات آموزشی» با عنوان «موسسات تعیین صلاحیت شده» سایت مرکـز<br> آموزش مدیریت دولتی با آدرس www.smtc.ac.ir قابل مشاهده می باشد، پس از شرکت در آزمون تعیـین سـطح، گـواهی نامـه مذکور را ارایه نمایند.<br> ۳- به مدارک دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شـرایط احـراز مشـاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل) به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسـات آمـوزش عالی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقـت کـه در آزمـون<br> جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شدهاند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بـالاتر بـا ارزش علمی دارند ترتیب اثر داده نخواهد شد.<br> ۴- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.<br> ۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صـورت نـاقص در زمـان مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد.<br> ۶- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش میسر میباشد و اسامی پذیرفته شدگان پس از تایید مراجع ذی صلاح از طریق درگاه دستگاهها و سازمانهای مربوط و سامانه امتحانات یا مسابقات استخدامی به نشانی www.sanjesh.org به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. text/html 2015-02-25T12:17:32+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand اعلام نتایج مصاحبه استخدامی بانک سپه http://4estekhdam.mihanblog.com/post/96 <span id="ctl05_ctl09_ctl00_dlContents_ctl00_lblHTMLContent"><div style="direction: rtl;"><div align="justify">به آگاهی آن دسته از داوطلبانی که برای انجام مصاحبه حضوری از آنان دعوت به عمل آمده است می رساند؛ نتایج پس از اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح اعلام شد.</div><div align="justify">با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی، به اطلاع پذیرفته شدگان در این مرحله می رساند به منظور ادامه مراحل استخدامی (گزینش، معاینات پزشکی و...) طی تماس تلفنی از آنان دعوت به عمل خواهد آمد. بر این اساس شایسته است از پیگیری و تماسهای تلفنی با واحدهای بانک خودداری فرمایند.<br><div align="center"><span id="ctl05_ctl09_ctl00_dlContents_ctl00_lblHTMLContent"><strong>&nbsp; اداره کل کارگزینی بانک سپه<br><br><br></strong></span><a target="_blank" href="http://www.banksepah.ir/tab-993/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C.aspx" data-mce-href="http://www.banksepah.ir/tab-993/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C.aspx"><span style="font-size: large;"><strong>مشاهده نتایج</strong></span></a><br></div><br></div></div></span> text/html 2015-02-09T15:53:49+01:00 4estekhdam.mihanblog.com sharafaddin niromand شرکت در آزمون آنلاین استخدامی ادارات و سازمان های دولتی http://4estekhdam.mihanblog.com/post/95 <p><img title="شرکت در آزمون آنلاین استخدامی ادارات و سازمان های دولتی" src="http://4javabi.com/images/AzmonOnlieDolati.jpg" alt="شرکت در آزمون آنلاین استخدامی ادارات و سازمان های دولتی" data-mce-src="http://4javabi.com/images/AzmonOnlieDolati.jpg" height="200" width="300"></p><p dir="RTL">آزمون آنلاین استانداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو، قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و شرکت ملی گاز.</p><p dir="RTL">مواد امتحانی شامل زبان و ادبیات فارسی، ریاضی و آمار ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی ، فناوری اطلاعات ، اطلاعات عمومی و هوش می باشد که هر کدام شامل 10 سوال است. کاربر می بایست با مطالعه دقیق متن سوالات، پاسخ مورد نظر ار از قسمت پاسخنامه انتخاب نماید و بلافاصله پس از آن درست یا غلط بودن جواب مشخص می شود و کابر امکان پاک کردن پاسخنامه را نخواهد داشت، پس لطفا پس از اطمینان کامل نسبت به انتخاب گزینه مورد نظر اقدام نمایید.</p><p dir="RTL">مشتاقانه منتظر دریافت سوالات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.</p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: arial black,arial;"><strong><span data-mce-style="font-size: x-large;" style="font-size: x-large;"><a title="شرکت در آزمون آنلاین استخدامی ادارات و سازمان های دولتی" href="http://4javabi.com/" data-mce-href="http://4javabi.com/">www.4javabi.com</a></span></strong></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p>